ISSN 1846-8756   Июль 2022
Страницы истории

JALTSKA KONFERENCIJA

Na konferenciji u Jalti (4.do 11. veljače 1945. godine) tri vodeće antifašističke koalicije - SSSR, Velika Britanija i SAD, razmotrili mjere za brže okončanje Drugog svjetskog rata i rješavanje poslijeratnih problema. Posebno se razmatralo pitanje Jugoslavije. U poslijeratnom razdoblju, načela proklamirana u Jalti, zamijenila je blokovska podijeljenost svijeta

Jaltska konferencija održana je od 4.do 11. veljače 1945. godine između predstavnika tri vodeće antifašističke koalicije - SSSR, Velike Britanije i SAD u Jalti, na Krimu (otuda poznata i pod nazivom Krimska konferencija). Na njoj su šefovi vlada Josif Viosarionovič Staljin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt te ministri vanjskih poslova i načelnici štabova oružanih snaga pomenutih država, razmotrili mjere za što brže okončanje Drugoga svjetskog rata i rješavanje poslijeratnih problema.

Zašto su se, zapravo, sastala „velika trojica“? Potkraj 1944., postalo je jasno da je sastanak na vrhu neophodan. Rat se privodio kraju i trebalo je donijeti neka rješenja za poslijeratni svijet. Između ostalog i za Njemačku, jer o njoj još nije bilo donijeto nikakvo jasno rješenje. Zatim je tu bilo i poljsko pitanje koje je ušlo u novu fazu. S Jugoslavijom je trebalo naći načina da londonske izbjeglice surađuju s Titom, koji je u zemlji stajao na čelu široke, uspješne i dobro organizirane narodnooslobodilačke borbe.

Osnovni rezultati Konferencije sumirani su u devet točaka zaključne izjave, potpisane od šefova vlada 12. veljače: poraz Njemačke; okupacija Njemačke i kontrola nad njom; njemačke reparacije; konferencija Ujedinjenih naroda; deklaracija o oslobođenoj Europi; o Poljskoj; o Jugoslaviji; konferencija ministara vanjskih poslova, i jedinstvo u organizaciji mira kao i u vođenju rata.

U odnosu na pitanje završnih ratnih operacija, usklađeni su zadaci triju savezničkih armija radi konačnog slamanja otpora nacističke Njemačke. Potvrđen je još ranije proklamirani princip bezuvjetne kapitulacije Njemačke, postignut sporazumom o okupacionim zonama i koordiniranoj administraciji i kontroli radi uništenja njemačkog militarizma i nacizma. Također, rješeno je da se Njemačka prinudi na nadoknadu štete savezničkim zemljama do maksimalnih mogućnosti na način i u razmjerama koje će odrediti naknadno osnovana reparaciona komisija.

O pitanju poslijeratne organizacije svijeta donijeta je odluka da se ustanovi opća međunarodna organizacija radi održavanja mira i otklanjanja političkih, ekonomskih i socijalnih uzroka rata, tijesnom suradnjom svih miroljubivih naroda. Deklaracijom o oslobođenoj Europi tri sile su se obavezale da će usklađivati svoju politiku u smislu pružanja pomoći, kako savezničkim tako i ranijim satelitskim državama Hitlerove Njemačke, u njihovom rješavanju poslijeratnih političkih i ekonomskih problema, pri čemu će bazu njihove aktivnosti predstavljati načelo Atlanske povelje u pravu naroda na slobodan izbor društvenog i političkog uređenja.

Na konferenciji je posebno razmatran problem Poljske i Jugoslavije. Postignut je sporazum o uvjetima fomiranja nove privremene vlade u Poljskoj na široj osnovi - od predstavnika privremene vlade proizašle iz Lubinskog komiteta nacionalnog oslobođenja i predstavnika vlade u emigraciji. Za istočnu poljsku granicu određena je od Antante 1919. godine predviđena Kerzonova linija. U pogledu zapadne granice rješeno je da se Poljska bitno proširi na račun Njemačke, o čemu će konačnu odluku donijeti mirovna konferencija.

Dotaknuto je i pitanje Jugoslavije, a jedna od mogućih varijanti bila je i famozni Churchillov prijedlog o podjeli prostora bivše Jugoslavije na „fifti-fifti“, odnosnu podjelu na interesnu sferu zapadnih zemalja, koje bi kontrolirale područje današnje Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine; i SSSR koji bi imao utjecaj na istoku u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Međutim, zbog izuzetnog porasta i snaga Titovih partizana, i nemogućnosti zapada da se osloni na neki snažan politički građanski čimbenik, budući da se kraljevska Vlada u Londonu preko suradnje četnika s Nijemcima, kompromitirala, sudbina Jugoslavije, a time i Hrvatske , bila je zapečaćena. Sudionici konferencije su se suglasili u preporuci da se odmah provede u djelo sporazum Tito-Šubašić o formiranju jedinstvene vlade; ona bi po svom osnutku istupila sa izjavom da će AVNOJ biti proširen članovima posljednje, predratne jugoslavenske skupštine, koji se nisu kompromitirali suradnjom s okupatorom i da će već donijeti zakonodavni akti AVNOJ naknadno biti podnijeti na odobrenje Ustavotvornoj skupštini.

Značajna je i odluka o formiranju Konferencije ministara vanjskih poslova kao stalnog mehanizma, čiji je zadatak redovito konzultiranje radi usklađivanja vanjskopolitičke aktivnosti tri sile. Posebnim, tajnim sporazumom, čiji je tekst objavljen u veljači 1946. riješeno je da SSSR stupi u rat protiv Japana u roku dva do tri mjeseca nakon kapitulacije Njemačke.

Povijesni značaj Jaltske konferencije je, prije svega, u tome što je ubrzala poraz nacističke Njemačke, a također i militarističkog Japana. Međutim, u poslijeratnom razvoju, načela proklamirana u Jalti, zamijenila je blokovska podijeljenost svijeta.

B. Mirosavljev​

22 февраля 2020 г.

«К Talon помчался он...»

В стремлении постичь отечественную историю через мир вещей исследователи все чаще обращаются к повседневной жизни Александра Сергеевича: где жил поэт, во что одевался, как выезжал в свет. И, разумеется, каковы были его кулинарные предпочтения.

Хочется верить, что память о Победе останется вечной

Памятник бойцам Красной армии «Победа» в Батине, является центральным монументом, установленным в память о воинах, погибших во время совместной операции Красной aрмии и Народно-освободительной армии Югославии в Хорватии. Однако, это не единственное место в современной Хорватии, где хранится память о советских воинах. Такие памятники есть в Бели-Манастире, Вуковаре, Борово-Населье и Илоке.

Дети Великой и страшной войны.

Их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию.

Kako su izgledali sovjetski turistički posjeti inozemstvu?

Za većinu sovjetskih građana turistički odlazak u inozemstvo bio je izuzetan događaj koji se događao jednom u životu. Ali oni koji su imali sreće otputovati izvan zemlje često su srljali ravno u nevolju.

Пять скандальных премьер, которые позже стали классикой

Далеко не все произведения, которые сегодня мы воспринимаем как несомненные шедевры, в свое время благосклонно встречала публика. Зачастую авторы были новаторами и не находили понимания среди современников, бывало, что допускали роковые ошибки, когда выбирали исполнителей и постановщиков, а иногда в процесс просто вмешивался случай. О том, как переживали неудачи Николай Гоголь, Петр Чайковский, Михаил Глинка, Антон Чехов и Игорь Стравинский, рассказываем в нашем материале.

На долю женщин приходится немало великих изобретений

Многие считают, что всем лучшим на планете - от компьютеров до высокой кухни - мир обязан мужчинам. Между тем, на долю женщин приходится немало великих изобретений.

Возвращение Валерия Сташевского – архитектора, изменившего облик современного Белграда

В конце февраля в Белграде прошла панихида по Валерию Сташевскому – выдающемуся деятелю русского зарубежья, архитектору, во многом создавшему облик современного Белграда. Долгое время оставалась неизвестной дата его смерти и то, что с ним произошло в последние дни. О том, как это удалось выяснить, рассказывает завотделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына Марина Сорокина.

„Русские называют его масленой неделей ...»

С 28 февраля до 6 марта – масленичная неделя. Высокопоставленные особы также очень любили масленичные гуляния. Естественно, организованы они были по-другому, чем у простолюдинов. Вот, как описывали царские маскарады, ледяные горы, веселые гулянья и угощения иностранные путешественники, побывавшие в это время в России.

«Духи оповещают появление женщины...» 100 лет с момента выпуска Chanel № 5

Прошло 100 лет с момента выпуска Chanel № 5, а они по-прежнему занимает место среди самых популярных ароматов всех времен. Композиция была создана Эрнестом Бо, уроженцем Москвы, французским парфюмером при дворе русского царя, покинувшего революционную Россию в 1919 году. О Chanel № сама Коко Шанель как-то сказала: «Духи оповещают появление женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла».

«Мне нравится помогать людям восстанавливать историю своей семьи»

В редакцию журнала «Летопись» часто обращаются люди, которые разыскивают дальних родственников, уехавших после революции за границу. Если у нас есть какая-то информация, мы ее можем дать, но зачастую у нас нет ни возможностей, ни знаний, ни ресурсов, чтобы проводить серьезную исследовательскую работу. На портале фонда «Русский мир» была опубликована статья, которая, возможно, может пригодиться, если кто-то хочет узнать историю своей семьи.

Međunarodni dan ljudskih prava

10. prosinca svake godine obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Na taj dan 1948. godine usvojena je Opća deklaracija o ljudskim pravima, kojom su postavljeni zajednički standardi. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

К 200-летию Ф. М. Достоевского

В ноябре 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского - великого русского прозаика, публициста и философа XIX века. По данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено на более чем 170 языков. Его "великое пятикнижие" - "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Подросток" и "Бесы" - хорошо известно каждому образованному человеку. Не менее интересна и история их создания.

210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей

31 октября (19 ) 1811 года - 210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей, самое необычное учебное заведение того времени

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.