Август 2022


ISSN  1846-8756

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu.

Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, prvi put provedenih 3. listopada 2021. u 77 jedinica samouprave.

Dopunski izbori uneseni su izmjenama Zakona o lokalnim izborima od 23. prosinca 2020. koji propisuje da će radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu, Vlada raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice, u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran.

Postoje jedinice gdje je izlaznost bila velika, jedinice gdje je bila veća nego na redovitim izborima u svibnju, ali postoje i općine gdje je na izbore izašlo samo 2 ili 3 birača. Članovi Savjeta kao razlog zbog kojeg nije ostvarena veća izlaznost istakli su neinformiranost birača kao posljedicu potpunog medijskog ignoriranja ovih izbora.

Važnijom od izlaznosti istaknuta je činjenica da je ostvarena namjera amandmana zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru — a to je da izabrani vijećnici imaju neupitan izborni legitimitet jer su ih na dopunskim izborima mogli izabrati samo pripadnici date nacionalne manjine.

Budući da u praksi još uvijek nije ostvarena puna uloga vijeća i predstavnika kroz sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima propisana Ustavnim zakonom, a imajući u vidu da je 2022. predizborna godina za vijeća i predstavnike, članovi Savjeta usuglasili su se staviti poseban naglasak na dodatno upoznavanje sa Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina donesenog neposredno prije posljednjih izbora za vijeća i predstavnike u svibnju 2019. godine.

Savjet će nastaviti sa aktivnostima na informiranju o mogućnostima unapređenja rada vijeća i predstavnika te informiranja i educiranja u cilju efikasnije primjene Ustavnog zakona, a time i unapređivanja i jačanja uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

S obzirom na to da se 2022. obilježava 20 godina od stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članovi Savjeta donijeli su odluku u organizaciji Savjeta održati svečani skup u povodu obilježavanja okrugle obljetnice.

Imajući u vidu iznimnu važnost Ustavnog zakona, Savjet će kao krovno tijelo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj imenovati posebnu radnu skupinu koja će biti zadužena za planiranje i organizaciju obilježavanja.

Na 96. sjednici Savjet je odobrio prenamjenu sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije udrugama Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo Đurđevdan, Talijanska – Italijanska Unija, Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Slovensko kulturno društvo Lipa, EDIT – novinsko izdavačka ustanova, Rijeka, Sabor Bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Savez Čeha u Republici Hrvatskoj i Mađarsko kulturno društvo ADY ENDRE MAGYAR KULTURKOR.

Izvor: potral www.nacionalnemanjine.info

02 декабря 2021г.

Pravilnikom se propisuje način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.
Русский дом в Загребе сообщает, что в рамках проекта «Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии» проводит сбор информации, необходимой для создания единого регистра россиян (ФИО, контактные данные), проживающих в Хорватии и нуждающихся в паллиативной помощи.
Novim Zakonom o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, prihvaćeni su zahtjevi Hrvatske obrtničke komore i drugih organizacija poslodavaca te je ukinut kvotni sustav zapošljavanja stranaca koji nije rješavao problem nedostupnosti osposobljene i stručne radne snage. U svrhu zaštite domaćeg tržišta rada uveden je postupak testa tržišta rada kojega je potrebno provesti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova.
Хорватия одна из стран, куда туристы с удовольствием едут отдыхать летом (а некоторые даже путают туризм с постоянным местом жительства). Для того, чтобы в «ковидное» время не попасть впросак, лучше всего изучить правила въезда.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.
Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.
Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.
Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.
До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.
Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.
Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 |

Колонка редактора
В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!
Литературная гостиная
«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.
Книжная полка
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.
Анонс событий
Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.
Юридическая консультация
Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
 
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
SAVEZ RUSA RH
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena

Glasilo izlazi uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH